Návštěvní řád

zámeckého parku zámku Opočno

Národní památkový ústav,

územní památková správa na Sychrově

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

parku státního zámku Opočno

 

Zámecký  park v Opočně je  součástí národní kulturní památky, chráněné dle  zákona  č.20/87  Sb.  o  státní  památkové  péči, ve znění pozdějších předpisů. Park především uchovává některé přírodovědné a historické hodnoty, návštěvníkům slouží k odpočinku a jako zdroj poučení. 

 

Článek 1 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA

1. Park je pro veřejnost otevřen:

duben – říjen 6.00 – 20.30

listopad - březen Na základě smluvního ujednání s Městem Opočnem může být pro veřejnost otevřena část parku u letohrádku v čase 8.00 - 16.00, část parku v údolí Zlatého potoka je pro veřejnost uzavřena.

3. Návštěvní doba může být správou zámku aktuálně upravena, vyžaduje-li to provozní, či bezpečnostní situace.

4. Za tmy, sněhu, náledí, déle trvajících deštích a při silném větru je vstup do parku zakázán.

 

Článek 2 – VSTUPNÉ

1. Vstup do parku je pro návštěvníky zdarma.

 

Článek 3 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1. Prohlídka i pobyt v parku je individuální.

2. Děti ve věku do 10 let mají vstup do parku povolen pouze v doprovodu dospělých osob za ně zodpovědných.

 

Článek 4 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK

1. V celém areálu zámeckého parku je zakázáno:

  1. Požívat alkohol a omamné látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, nebo požití drogy je přístup do parku zakázán.

  2. Kouřit, rozdělávat a používat otevřený oheň.

  3. Jakýmkoliv způsobem poškozovat vegetaci a ostatní majetek, psát nebo malovat po zdech, skalách či stromech.

  4. Nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata.

  5. Jezdit a parkovat motorovými vozidly a na jízdních kolech.

  6. Pohybovat se mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové chodníky, trhat květiny, otrhávat květy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech, přelézat a podlézat plot, lovit zvěř, ptactvo a ryby (sportovní rybolov je výjimečně povolen za podmínek sjednaných s ČRS MO Opočno.)

  7. Odhazovat jakékoliv odpadky mimo odpadkové koše.

  8. Koupat se, tábořit, hrát míčové hry, sáňkovat, lyžovat a bruslit.

  9. Jinak narušovat klid, pořádek a bezpečnost.

2. Vstup do zámeckého parku je pouze na vlastní nebezpečí, za své děti odpovídají rodiče.

3. Park je významnou historickou památkou s charakteristickými, zejména stavebními omezeními, která odpovídají době jeho vzniku a která nelze odstranit, návštěvníci jsou povinni dbát ve zvýšené míře bezpečnosti vlastní i bezpečnosti dětí.

4. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků správy zámku a parku vydaných v zájmu jejich bezpečnosti a ochrany. Při neuposlechnutí mohou být z parku vykázáni a jejich povinností je park neprodleně opustit.

5. Veškeré, v parku konané akce (koncerty, svatby, kulturní a sportovní, propagační, průvodcovská činnost atd.), musí být předem písemně povoleny správou státního zámku v Opočně. Pořadatel je povinen řídit se pokyny a závazky plynoucími z uzavřeného smluvního vztahu. Při nesplnění této povinnosti může správa zámku akci okamžitě a bez náhrady zrušit.

6. V areálu parku je fotografování a filmování pro osobní potřebu povoleno.

7. Je zakázáno fotografie, video či jinou dokumentaci pořízenou v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům, dále ji šířit a publikovat v tištěných i elektronických médiích bez výslovného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově.

 

Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně na e-mail: opocno@npu.cz nebo do návštěvní knihy v pokladně. Návštěvník má možnost svojí pochvalu, připomínku či dotaz vyjádřit ústně, písemně či telefonicky a obrátit se na Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44, k rukám Mgr. Lucie Bidlasové, případně e-mailem bidlasova.lucie@npu.cz

 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu resp. správě památkového objektu dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.

 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.

 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2017 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Ing. Josef Jirák, Správa památkového objektu, vedoucí správy státního zámku v Opočně

PhDr. Miloš Kadlec, Národní památkový ústav, ředitel územní památkové správy na Sychrově

ke stažení: