Návštěvní řád

zámku Opočno

 

Národní památkový ústav,

 územní památková správa na Sychrově

 

NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD

státní zámek Opočno (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST OBJEKTU

1. Objekt se podle přístupnosti dělí na tři části:

a) Části objektu veřejnosti nepřístupné

b) Části objektu volně přístupné (nádvoří), které jsou veřejnosti otevřeny

od 1. dubna do 31. října příslušného roku v časech konání prohlídek uvedených v čl. 1/1d) – areál se uzavírá cca 1 hod. po začátku poslední prohlídky

od 1. listopadu do 31. března příslušného roku jsou tyto prostory pro veřejnost uzavřené

prosinec – pouze v době vyhlášení konání vánočního programu

a zámecký park, jehož provoz se řídí samostatným návštěvním řádem                                                    

c) Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného - návštěvnické okruhy přístupné pouze s průvodcem

1. základní okruh – prohlídka I. patra zámku

2. okruh - prohlídka II. patra zámku

d) Všechny návštěvnické okruhy objektu jsou veřejnosti přístupny takto:

duben a říjen                     10:00 – 15:00 hod.      o sobotách, nedělích, svátcích a pro předem                                                                                                     ohlášené výpravy i v ostatní dny, začátek poslední                                                                                             prohlídky 15:00 hod.

 květen, červen a září     10:00 – 16:00 hod.     denně mimo pondělí, začátek poslední prohlídky                                                                                              16:00 hod.

 červenec a srpen            9:00 – 17:00 hod.      denně mimo pondělí, začátek poslední prohlídky                                                                                               17:00 hod.

 prosinec                            10:00 – 15:00 hod.     jen ve dnech adventních prohlídek, začátek                                                                                                       poslední prohlídky 15:00 hod.                                                                                  

  Délka prohlídky: cca 60 minut

  Maximální počet osob v prohlídce: 25

  Minimální počet osob v prohlídce: 5

 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1. Pokladna objektu v návštěvní dny otevírá 15 min. před zahájením první prohlídky viz. čl. 1/odst. 1d).

2. Čas první prohlídky a interval mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných              pouze s průvodcem určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita návštěvnických              okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností                        návštěvníků. Z důvodu nepříznivého počasí, kritických technických problémů, filmování či jiných              mimořádných událostí může správa památkového objektu část objektu uzavřít, či změnit návštěvní        dobu objektu. V průběhu sezony mohou být vypsány další prohlídkové okruhy.

3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob pro 1. i 2. návštěvnický            okruh, a to včetně osob neplatících (návštěvníci s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ,          děti do 6 let věku apod.). Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která      se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. V případě poslední prohlídky se tato prohlídka                uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a      z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.

4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem                  dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému (pro      menší skupiny) se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se        objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná        rezervace prohlídky se ruší. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem                    rezervovanou skupinu do maximální kapacity prohlídky.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

1. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým                 výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní                         památkovou správou na Sychrově. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně a v kanceláři správy             památkového objektu. Vstupem do areálu objektu, popřípadě zakoupením vstupenky se návštěvník       zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu.

2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), u            návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas                prohlídky, pro který je vstupenka platná.

3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky      propadá.

4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po            celou dobu prohlídky (platí i pro zakoupenou eVstupenku v tištěné nebo elektronické podobě) a na      požádání ji znovu předložit.

6. Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný Cenový výměr.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

1. Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je       z hlediska tohoto Návštěvního řádu považován za Návštěvníka a je povinen se řídit tímto Návštěvním     řádem.

2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za        chování dětí a dodržování Návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají. 

3. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně        závaznými předpisy.

4. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

5. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené              prostory.

6. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

 

Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

1. Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu.     Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany                 objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je               objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně           závazných předpisů.

2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu                        monitorovány kamerovým systémem.

3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového      objektu zakázán.

4. V celém objektu je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret) a zakázána jakákoli manipulace      s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců        památkového objektu.

5. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné                  zbraně, výbušniny či jejich repliky.

6. Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s příliš objemnými zavazadly, taškami, deštníky      a zvířaty (výjimka viz Čl. 5/ odst. 9i)).

7. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak                  nevhodném oděvu.

8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození umělecko – historických předmětů během prohlídky jsou            všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni                    podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky      Policie ČR).

9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný majetek v areálu        objektu. Zejména je zakázáno

a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich,            nebo je jakkoli poškozovat;

b) opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;

c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích        zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo        jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může          být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;

d) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;

e) vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů,               sedat a lézt po ohradních zdech a branách, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř       a ptactvo, tábořit v areálu objektu, zahradách, parcích, vylepovat zde plakáty, propagovat zde                   jakékoli zboží, služby, nebo aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;

f) jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně        postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech.      Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve                volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby,              která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky.

g) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť,

h) krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná v zahradách a parcích;

i) umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí památkového objektu         mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a na návštěvnické okruhy je vstup se psy a           jinými zvířaty striktně zakázán. Povolen je vstup do interiérů pouze se psem slepeckým nebo                   asistenčním a psem malého plemene. Majitel psa musí zajistit nahlášení psa v pokladně a jeho                 umístění v přepravní tašce nebo boxu po celou dobu prohlídky. Pes nesmí jakýmkoliv způsobem             narušovat průběh prohlídky (nebo ohrožovat svoje okolí).

10. V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích             přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé                         nedodržením tohoto zákazu nepřebírá správa objektu žádnou odpovědnost.

11. V interiérech objektu, či v dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a            pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích      a pomocných technik. V prostoru loveckého a rytířského sálu je fotografování, filmování a                        pořizování jiné dokumentace zcela zakázáno.                                                                                                 

12. V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.)       a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

13. Je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu       použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu,       územní památkové správy na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44.                                                         Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti           Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov,                         463 44                                                       

14. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového               objektu. Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku                     nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy památkového objektu za                     případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.

15. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

 

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do           knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu                       předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní     památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44, Mgr. Lucie     Bidlasová, tel.: 482 360 006, mobil 773 775 944 e-mail: bidlasova.lucie@npu.cz

2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022 a současně se ruší dosavadní řád, platný od      1. července 2017.

       

Správa památkového objektu:   Mgr. Tomáš Kořínek, vedoucí správy státního zámku v Opočně Národní památkový ústav (územní památková správa na Sychrově): PhDr. Miloš Kadlec, ředitel územní památkové správy na Sychrově

 

 

ke stažení: