Staletá Praha 2/2009

Detailed information

Category:

Staletá Praha

Year:

2009

Place:

Praha

Publisher:

NPÚ, ÚOP v hl. městě Praze

Language:

Czech

Number of pages:

142

87 Kč

last few

Buy

87 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Prague

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Jaroslav PODLISKA: Nové poznatky o podobě osídlení v zázemí Týnského dvora na Starém Městě v Praze

Jarmila ČIHÁKOVÁ: Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu

Jan HAVRDA, Michal TRYML: Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze

Zdeněk DRAGOUN: Pražské románské domy po sedmi letech

Michaela SELMI WALLISOVÁ: Židovský hřbitov ve Vladislavově ulici

Tomasz CYMBALAK, Josef ŘEHÁK ml.: Zásobování vodou u jednoho novověkého domu na Malé Straně v Praze

Martin VYŠOHLÍD: Keramické a porcelánové dýmky z Malé Strany

Miroslav KOVÁŘ, Martina HRABOVÁ: Nález raně gotických článků v domě čp. 433/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském

Martin OMELKA: Hřbitov u kostela sv. Jana v Oboře ve Šporkově ulici čp. 322/III na Malé Straně v Praze

Pražský sborník historický (PSH) VIII–XXXV

Autorský rejstřík

Místní rejstřík


You might be interested in

Prohlédněte si naše Všeobecné obchodní podmínky